Cargoplanet Warehouse

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящият документ съдържа условията, при които "КаргоПланет" ООД предоставя достъп на потребителите до специализирания уебсайт www.cargoplanet.eu, както и хиперлинк към общите условия на поръчка за транспорт на Карго планет ООД

 

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „КаргоПланет” ООД с потребителите на специализирания уебсайт www.cargoplanet.eu, възникващи във връзка с използването на информационните ресурси и услуги от този уебсайт.

 

2. Всяко разглеждане и/или използване на информацията и/или услугите, предоставени от този уебсайт, води до автоматично възприемане и безусловно съгласие с тези Общи условия.

 

3. Потребител на услугите на уебсайта по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, което използва и/или разглежда системата или е осъществило друг регламентиран достъп до ресурсите на уебсайта.

 

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за „КаргоПланет” ООД и за потребителите на уебсайта.

 

5. „КаргоПланет” ООД осигурява безплатен достъп за всички потребители до уебсайта www.cargoplanet.eu, предоставящ възможност за:

 

    - онлайн запитване за извършване на транспорт

 

6. „КаргоПланет” ООД предлага безплатно на регистрираните потребители на уебсайта и следните услуги и информация:

 

    - достъп до листа с направени поръчки и/или извършени транспорти;

    - достъп до издадени фактури;

    - справка относно задължения;

    - други услуги.

 

7. При регистрация на потребител се попълват задължително изискваните от формата за регистрация пълни и верни данни, като верността и пълнотата им се проверява чрез предоставянето на конкретни документи.

 

8. Достъпът на всеки от потребителите на услугите на уебсайта може да бъде прекратен в следните случаи:

 

8.1. В случай на неизпълнение разпоредбите на настоящите общи условия, които са задължителни за потребителите.

 

8.2. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, както и всяко нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и /или извършването на други незаконосъобразни действия.

 

8.3. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии (mail box) в Интернет; използване на софтуерните и информационни ресурси на уебсайта www.cargoplanet.eu, както и на други системи, с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или придобиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да вреди, както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони води до незабавно прекратяване на услугата от страна на „КаргоПланет” ООД.

 

8.4. „КаргоПланет” ООД си запазва правото да прекрати достъп до системата по собствено усмотрение и без предизвестие.

 

9. „КаргоПланет” ООД има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на уебсайта и/или да откаже достъп на всеки потребител на уебсайта www.cargoplanet.eu, при констатиране на злоупотреба от страна на потребителя, изразяваща се в действията, посочени в т.8.2 и т.8.3. както и при констатиране на други умишлени и/или злонамерени действия.

 

10. „КаргоПланет” ООД си запазва правото да извършва всякакви промени в уебсайта www.cargoplanet.eu без предварително уведомление на потребителите по отношение на съдържанието, интерфейса и по отношение на вида и броя на предоставяните услуги.

 

11. „КаргоПланет” ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на потребителите до уебсайта www.cargoplanet.eu за целите на профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени.

 

12. „КаргоПланет” ООД не носи каквато и да е отговорност за качеството на която и да е от безплатните услуги, предоставяни от www.cargoplanet.eu.

 

13. „КаргоПланет” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите на уебсайта по причини, дължащи се на Интернет-доставчика на потребителя.

 

14. „КаргоПланет” ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет-доставчика на КаргоПланет ООД.

 

15. „КаргоПланет” ООД не носи отговорност за щети: 

 

15.1. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

 

15.2. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон.

 

15.3. „КаргоПланет” ООД по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

 

15.4. „КаргоПланет” ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

 

15.5. „КаргоПланет” ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници към които препраща от портала посредством хипервръзки.

 

16. „КаргоПланет” ООД се задължава да уведомява предварително потребителите на уебсайта при въвеждането на платени услуги.

 

17. „КаргоПланет” ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.

 

18. Потребителите на уебсайта www.cargoplanet.eu са длъжни да спазват настоящите общи условия във връзка с използването на предоставените услуги и информационни ресурси.

 

19. Потребителите са длъжни да не извършват действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на уебсайта www.cargoplanet.eu, другите потребители на същия, както и да не извършват действия по използването на предоставената в уебсайта информация за свои, самостоятелни комерсиални цели.

 

20. Абонатът има право да използва предоставените услуги и информационни ресурси на уебсайта www.cargoplanet.eu в съответствие с тези условия.

 

21. Софтуерът, съдържанието на уебсайта www.cargoplanet.eu, както и графичното му оформление са изключителна собственост на „КаргоПланет” ООД и се намират под закрилата на действащото законодателство за авторските и сродните му права.

 

22. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на уебсайта www.cargoplanet.eu с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на “ КаргоПланет” ООД е забранено и се счита за незаконно.

 

23. Потребителите на уебсайта www.cargoplanet.eu са отговорни за предоставените от тях всички и всякакви данни и информация и с предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за позоваване и разпространение на същите, както и на друга информация, предоставена от тях на уебсайта.

 

24. При възникване на спорове между „КаргоПланет” ООД и негов потребител във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.

 

25. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.

 

26. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия ще влизат в сила след публикуването им на видно място в уебсайта www.cargoplanet.eu.

 

27. Общи условия на поръчка за транспорт на Карго планет ООД  http://cargoplanet.eu/useful_documents/56b65d9149a6d_Obshti%20uslowia%20porachka%20za%20transport.pdf

X

Вход

X

Вход

X

Вход