Опасен товар - ADR

Опасните товари изискват специфични умения и познания. Спедиторите на Карго планет са запознати с спецификите в тази област. Карго планет има вътрешен консултант по превоз на опасни товари (по суша и въздух), сертифициран от Министерство на транспорта.

 

Ние обслужваме със стандартни бордови автомобили (13,60 м) товари с клас на опасност:

 

2 – газове

3 – запалими

4 – други запалими вещества

5 – окисляващи вещества и органични пероксиди

6 – отровни и заразни вещества

8 – корозионни вещества

9 – други опасни вещества

X

Вход

X

Вход

X

Вход