Успешно преминаване към новата версия на ISO 9001:2015 за CargoPlanet

22/01/2018

Какво е новото при нас?

Едно от новите изисквания на стандарта ISO 9001:2015 се отнася до оценка на рисковете и възможностите, произтичащи от средата и от изискванията на заинтересованите страни. В тази връзка разширихме оценката на риска, за да предлагаме на своите клиенти все по-добри логистични услуги. При планиране на своята дейност, ние обръщаме внимание не само на рисковете, които се свързват с възможни негативни последици, но и на възможностите за реализация и развитие, които съществуват успоредно с рисковете в почти всяка ситуация.

Целият екип на CargoPlanet се стреми да проучва и разбира потребностите на всички заинтересовани страни, да приема и спазва приложимите изисквания – законови и клиентски.

По отношение на човешките ресурси – освен съществуващите изисквания за поддържане на компетентността, обучение и развитие на служителите, понастоящем се отделя голямо внимание на осъзнаването на всеки един като част от колектива, което предполага и изисква индивидуален и прецизиран подход при човешките ресурси.

Новите изисквания по отношение на ръководството се разширяват отвъд управлението чрез възлагане на отговорности и контрол върху изпълнението на задачите. От ръководителя се очаква да е пример за подражание и реално да води служителите, което е същността на лидерството. Това стои в основата на приобщаването на хората, това е и важен елемент от структурата на CargoPlanet.

По отношение на оперативния контрол се въвеждат по-категорични изисквания за прилагане на процесен подход на всички нива и във всички аспекти на дейността. Това е залог за подобряването й, своевременно откриване и коригиране на слабости и постоянно подобряване на услугите.

Изисква се по-детайлно и в същевременно всеобхватно планиране.

Самата система за управление на качеството, с въведените в нея процеси на управление на рисковете и възможностите, играе ролята на превантивна мярка. Подобренията са насочени към постоянно повишаване на качеството на услугите, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия, подобрени резултати и повишена ефикасност.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход